«Ημερολόγιον Χαλκιδικής»: Ένα ενδιαφέρον βιβλίο


 

       
Ένα ενδιαφέρον βιβλίο παρουσιάστηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Έχει τίτλο «Ημερολόγιον της Χαλκιδικής» και είναι έκδοση του Συλλόγου Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης,  (Εκδόσεις Δια Βίου). Σωστότερα, είναι επανέκδοση τριών τευχών του «Ημερολογίου της Χαλκιδικής», των ετών 1930, 1931, 1932, που εξέδιδε και τύπωνε στη Μ. Παναγία ο παπα-δάσκαλος Νικόλαος Ηλίας –οι πληροφορίες λένε ότι εκδόθηκε και 4ο τεύχος, το 1933, το οποίο όμως, παρά την επίμονη αναζήτηση των εκδοτών, δεν ανευρέθηκε. Έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να ξεφυλλίσει και να διαβάσει κανείς τις σελίδες του «Ημερολογίου»: Θέματα ιστορίας, πληροφορίες για τα χωριά, τα σχολεία, τις παραγωγές, κείμενα του Μητροπ. Σωκράτους, αθλητικά, διηγήματα κ. ά. π., που καθιστούν το «Ημερολόγιον» όπως είπα απ’ την αρχή: πραγματικά ενδιαφέρον. Από τα περιεχόμενα διαλέγουμε και παραθέτουμε δυο δημοσιεύματα, διάφορα μεταξύ τους, με το δικό τους όμως ενδιαφέρον το καθένα:
Α΄. Επιστολή ετοιμοθάνατου λοχία:
Στη σελίδα 144, δημοσιεύεται, κάτω από τη φωτογραφία του, επιστολή του «Πέτρου Γ. Πάππα, λοχία πεζικού, εξ Ιερισσού Χαλκιδικής», με το σχετικό ενημερωτικό κείμενο: «Τραυματισθείς θανασίμως κατά τον ελληνοβουλγαρικόν πόλεμον εις την μάχην του στενού Μπανίτσης (έξω του Νευροκόπου), απέθανεν, αφού επρόλαβε και απέστειλε εις τον πατέρα του επιστολήν και το ημερολόγιόν του, εις κάθε στίχον του οποίου εκδηλούται η μεγάλη του φιλοπατρία. Η τελευταία εκείνη επιστολή του έχει ως εξής:
«Σεβαστέ μου πάτερ, προσκυνώ
Μέχρι της στιγμής που σας εξαποστέλλω το ημερολόγιόν μου ευρίσκομαι ακόμη ζων, αλλά μετά τινας στιγμάς εστέ βέβαιος ότι δεν υπάρχω… η μόνη μου τελευταία παραγγελία είναι αύτη, όπως φυλάξητε το παρόν ως ενθύμιον, και εν περιπτώσει και ζητηθώσι πληροφορίαι παρά της σεβαστής κυβερνήσεώς μου έχετε αυτό ως υπόδειγμα.
 Μην λυπείσθε διόλου περί του θανάτου μου καθότι αποθνήσκω ενδόξως εκπληρών το καθήκον μου, καθήκον ιερόν υπέρ πίστεως και πατρίδος και της ελευθερίας της πεφιλημένης μου Ιερισσού…
     Υμείς υγιαίνετε
Πέτρον δε μην αναμένετε                                                                                             Ο τελευτών υιός σας
                                                                                                                                     Πέτρος Γ. Πάππας
 
Σημ.: Τι να σχολιάσει κανείς μπροστά στο μεγαλείο αυτής της επιστολής;
Β΄. Ένα άλλο δημοσίευμα, συγκεκριμένα μια …διαφήμιση, είναι κάτι που δεν θα περίμενε να δει κανείς για κείνα τα χρόνια, και μάλιστα στη Στρατονίκη!
«Εις το Εμπορορραφείον Νικολάου Ηλία, εν Στρατονίκη
Αφίχθησαν νέα αγγλικά κασμήρια, σεβιότ, καμπαρτίνες, λαστικωτίν, άπαντα εις εξαιρετικήν ποιότητα. Επίσης (είδη) νεωτερισμού, κάλτσες, γραβάτες, υποκάμισα κ.λ.π. ποικίλων χρωμάτων των καλλιτέρων γούστων.
Ομοίως και ψιλικά διάφορα, μπούδρες, κρέμμες, λεβάντες, καλτσοδέτες, μοσχοσάπουνα κ.λ.π.
Αι τιμαί δι όλα εκτός συναγωνισμού. Μία επίσκεψις πείθει πεί της αληθείας…»
 
 Γεώργιος Ζωγραφάκης, εφημ. «Εβδομαδιαία», 1/5/2010 T. 642